با دستور شورای عالی شهرسازی؛

ویلاسازی اطراف سدهای تهران ممنوع گردید

ویلاسازی اطراف سدهای تهران ممنوع گردید

به گزارش آوا مسکن شورایعالی شهرسازی و معماری هر گونه ساخت و ساز مسکونی و ویلایی در حوضه آبریز ۶ سد استان های تهران البرز را مطلقا ممنوع کرد.به گزارش آوا مسکن به نقل از مهر، فرزانه صادق مالواجرد معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوبه این شورا پیرامون طرح سامان دهی فضایی-عملکردی حوضه های آبریز سدهای تأمین کننده آب آشامیدنی شهر تهران و همینطور حوضه آبریز سد طالقان در استان البرز را به استانداران البرز و تهران ابلاغ نمود.
متن این نامه به این شرح است:
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۹/۹/۳ مبحث سامان دهی فضایی، عملکردی حوضه های آبریز سدهای تأمین کننده آب آشامیدنی شهر تهران (کرج، لتیان، طالقان، لار، ماملو و امیرکبیر) را پیرو استماع گزارش مشاور مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران و دفتر طرح های کالبدی مورد بحث و بررسی قرار داد و مقرر نمود: مبحث مجدداً و با هماهنگی استاندار البرز و اعضای ذی ربط شورایعالی (نمایندگان وزارت خانه های نیرو، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست) و دبیرخانه شورایعالی مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته و نتیجه ظرف مدت دو هفته جهت اتخاذ تصمیم نهایی به شورایعالی شهرسازی و معماری ایران عرضه شود. در اجرای تکلیف مذکور مصوبه جلسه مورخ ۹۹/۱۰/۱ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به شرح اعلام می گردد:
در اجرای ابلاغیه مورخ ۱۳۹۴/۵/۶ دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی با مبحث مقابله با آلودگی منابع آب آشامیدنی تهران و تکلیف محوله به وزارت راه و شهرسازی (با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) طی بند ۱۳ ابلاغیه مذکور در خصوص تهیه طرح ساماندهی مناطق واقع درحوضه های آبریز با تکیه بر ساماندهی نقاط تفرجگاهی، تدوین راهکارهای اجرایی، ضوابط ویژه ساخت وساز و کنترلی به تفکیک کاربری ها، و تصویب آن در شورایعالی شهرسازی و معماری و سپس ابلاغ به استانداری های تهران و البرز برای اجرا، بررسی طرح تهیه شده توسط معاونت شهرسازی و معماری ایران با عنوان «طرح ساماندهی فضایی-عملکردی حوضه های آبریز سدهای تأمین کننده آب آشامیدنی تهران (با رویکرد حفاظت از آب و گردشگری پایدار)» در دستورکار شورایعالی شهرسازی و معماری ایران قرار گرفت.
با توجه به پیچیدگِی ها و حساسیت طرح و گستره فضایی حوضه های آبریز تأمین کننده آب آشامیدنی تهران در استان های تهران و البرز و لزوم بررسی های دقیق تر، در عین تسریع در مدیریت مداخلات ناهمسو و ناهماهنگ نهادهای اجرایی مسئول از یک سو و گرایش های پرشتاب برای ساخت و ساز و توسعه های غیر نظام مند (به ویژه تقاضا برای ساخت وسازهای تحت عنوان گردشگری) از طرفی در دو حوضه آبریز سدهای طالقان و امیرکبیر، بررسی طرح مذکور در استان البرز و در حوضه آبریز سد طالقان در اولویت بررسی در شورایعالی قرار گرفت و طی دو جلسه در تاریخ های ۹۹/۹/۳ و ۹۹/۱۰/۱ مطالعات و احکام طرح در این حوضه، با رعایت محوریت «مقابله با آلودگی و حفاظت از آب (موضوع مورد تاکید در ابلاغیه دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی)» و با توجه ویژه به ملاحظات زیر بررسی شد:
۱. تأمین امنیت آب آشامیدنی پایتخت
۲. توسعه گردشگری و تفرج پایدار و دوستدار طبیعت (موضوع مورد نظر در بند ۱۳ ابلاغیه شورای امنیت ملی) و حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی در حوضه ها با عنایت به ظرفیت های موجود در مناطق مورد مطالعه
۳. سطح ملی طرح و لزوم رویکرد انقباضی در ساخت وسازها و رشد کالبدی حوضه های آبریز
۴. حفاظت محیط زیست بخصوص از منظر آلایندگی آب و مؤلفه های آن همچون پسماندها و پساب ها
۵. ضرورت ارتقا معیشت و کیفیت زندگی جامعه محلی
۶. واقع نگری در شناسایی تقاضاها، نیازها و اولویت های توسعه در سطح ملی و محلی
۷. اهمیت مدیریت اجرایی طرح
۸. لزوم یکپارچگی، شفافیت و صراحت احکام و ضوابط پیشنهادی طرح
شورای عالی شهرسازی و معماری بعد از استماع نتایج مطالعات انجام شده و با تأیید شیوه های جدید اتخاذ شده در تهیه طرح، و ضمن تصویب احکام طرح در محدوده حوضه آبریز سد طالقان در استان البرز، بر لزوم تحقق دیگر بندهای ابلاغیه دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی همزمان با مأموریت بند ۱۳ این ابلاغیه به منظور اثربخشی احکام طرح تاکید و مقرر نمود اسناد نهایی طرح در حوضه مورد اشاره با لحاظ موارد زیر توسط دبیرخانه شورایعالی ابلاغ شود:
۱. به منظور افزایش ضمانت اجرایی طرح (به منزله چالش اصلی در تحقق اهداف طرح و مصوبه شورایعالی امنیت ملی)، مقرر شد نظام مدیریت یکپارچه حوضه های آبریز به صورت فرابخشی زیر نظر هیئت دولت با رعایت موارد زیر طراحی و مستقر شود.
ساختار مدیریتی مذکور ظرف مدت حداکثر سه ماه به پیشنهاد مشاور طرح به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری رسیده و برای دریافت مصوبه نهایی به هیئت دولت ارسال خواهد شد:
۱-۱. اجتناب از ساختارسازی و ایجاد سازمان جدید و تحمیل بار مالی
۱-۲. استفاده حداکثری ازظرفیت های قانونی موجود و رفع همپوشانی ها و تعارض قوانین مربوط
۱-۳. مشارکت حداکثری ذی نفعان و مدیریت تعارض منافع و مسئولیت ها در ۳ بخش دولتی، خصوصی و جامعه محلی
۱-۴ اطمینان از انطباق عملکرد دستگاههای مسئول بررسی، تصویب و اجرای طرح ها و پروژه های در رابطه با طرح مصوب حوضه آبریز در صدور مجوزهای ساخت و ساز و نظارت بر رعایت آنها.
۲. با عنایت به ابعاد سیاسی و امنیتی مدیریت تأمین آب آشامیدنی پایتخت در مقیاس ملی، به منظور ارتقای تحقق پذیری احکام طرح و التزام دستگاه ها و نهادهای اجرایی به رعایت آنها، آن بخش از احکام طرح که فراتر از مسئولیت شورایعالی شهرسازی و معماری بوده و نیازمند دریافت مصوبه از مراجع فرادستی است، توسط مشاور احصاء و ظرف مدت یک ماه از اعلام مصوبه طرح جهت طی مراحل بررسی تصویب نهایی در هیئت دولت در اختیار دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری قرار گیرد.
۳. نظر به تعدد طرح های تهیه شده در محدوده حوضه های آبریز سدهای تأمین کننده آب آشامیدنی تهران ازجمله دو سد طالقان و امیرکبیر (اعم ازطرح های توسعه و عمران منطقه ای و محلی و طرح های موضوعی دستگاههای اجرایی مانند طرح های گردشگری)، شورایعالی ضمن تاکید بر جایگاه فرادستی «طرح ساماندهی حوضه های آبریز منابع تأمین کننده آب آشامیدنی تهران (به تأسی از ابلاغیه دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی)» لازم می داند در مواردی که احکام طرح های مورد اشاره با طرح نامبرده در تعارض قرار می گیرند، اسناد و ضوابط این طرح ملاک عمل قرار گیرد.
۴. نظر به اینکه بازبینی در طرح مجموعه شهری تهران (شامل استان های تهران و البرز) توسط معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در دست اقدام است، این معاونت نسبت به تمهیدات تکمیلی در رابطه با احکام طرح ساماندهی حوضه های آبریز در طرح مجموعه شهری تهران (از جمله در بخش شبکه ارتباطی و زیرساخت ها) اقدام و پیشبینی های لازم را اتخاذ خواهد نمود.
۵. لازم است ممنوعیت توسعه گردشگری متمرکز و متقابلاً تشویق توسعه گردشگری طبیعی و تفرجی گسترده در اسناد طرح تصریح و تاکید گردد. در این ارتباط، لزوم و پیشنهادهای راه اندازی مناطق نمونه گردشگری مصوب هیئت دولت، در قالب راهبردها و سیاست های شورایعالی امنیت ملی و «طرح ساماندهی حوضه های آبریز» و با رعایت اصل ممنوعیت بارگذاری جمعیتی، سکونتی و فعالیتی فراتر از توان اکولوژیک منطقه و ممنوعیت هرگونه ساخت وساز مسکونی در آنها، توسط وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، جهت طی فرایند قانونی بررسی و تصویب، به دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری اعلام خواهد شد.
۶. راه اندازی هرگونه مجتمع مسکونی و ساخت وساز مسکونی و ویلایی خارج از نقاط شهری و روستایی، به هر شکلی مانند تعاونی های مسکن و ویلاسازی به علت مغایرت با اساس طرح صراحتاً ممنوع می باشد. بارگذاری مسکونی در داخل نقاط شهری و روستایی هم صرفا در حد نیاز ناشی از رشد طبیعی و متعارف جمعیتی و در قالب طرح مصوب این سکونتگاه ها مجاز خواهد بود
۷. طرح های جامع و هادی مصوب شهرها و روستاهای واقع در محدوده حوضه آبریز سد طالقان در صورت عدم مغایرت با راهبردهای «طرح ساماندهی حوضه های آبریز» کماکان ملاک عمل خواهند بود. در صورت مغایرت، دریافت مصوبه شورایعالی شهرسازی (در مورد شهرها) و شورای برنامه ریزی و توسعه استان (در مورد روستاها) ضروری می باشد. طرح های جامع شهری جدید هم با رعایت راهبردهای «طرح ساماندهی حوضه های آبریز» توسط شورایعالی شهرسازی و معماری و طرح های هادی روستایی جدید توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان به تصویب خواهند رسید. در این ارتباط لازم است اسناد راهنما شامل اصول و الزامات برنامه ریزی توسعه و عمران شهر و روستاهای واقع در حوضه آبریز سد طالقان در «طرح ساماندهی حوضه های آبریز» تهیه و عرضه شود.
۸. شورایعالی شهرسازی و معماری با عنایت به اهمیت ملاحظات پدافند غیرعامل، بر لزوم انجام اقدامات لازم برای افزایش تعداد ایستگاه های سنجش آلودگی آب و تعداد شاخصهای مورد سنجش درایستگاه های مذکور در منطقه، توسط سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو، بعنوان یکی از احکام طرح تاکید می کند.
۹. نظر به اینکه کمبود منابع اعتباری برای راه اندازی و تکمیل شبکه فاضلاب در منطقه یکی از اصلی ترین موانع تأمین امنیت آب در منطقه تشخیص داده شد، شورایعالی شهرسازی بر ضرورت تأمین اعتبارات لازم به منزله شرطی از شروط تحقق احکام طرح تاکید می کند.
با توجه به مطالب ذکر شده لازم است مهندسان مشاور تهیه کننده طرح، اسناد نهایی و ملاک عمل طرح به شرح زیر را برای حوضه آبریز سد طالقان، جهت طی مرحله ابلاغ ظرف مدت یک ماه از اعلام مصوبه به دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری عرضه کند که شامل: نقشه سیاستگذاری توسعه فضایی، نقشه پهنه بندی استفاده از اراضی، ضوابط و مقررات استفاده از اراضی، نظام (ساختار و راه کارهای) اجرایی طرح خواهد بود.

1400/02/11
23:41:00
5.0 / 5
364
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۲
آوا مسکن

آوا مسكن


املاک و مستغلات

avamaskan.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آوا مسكن محفوظ است